ADJECTIVES for kids (pre deti)

Aby sme vedeli charakterizovať osoby, zvieratá, veci a javy, používame prídavné mená – „ADJECTIVES“. Naučíme sa zopár základných prídavných mien tak, že použijeme „opposites“ (opozitá = prídavné mená majúce opačný význam). Takto si ich deti zapamätajú ľahšie a rýchlejšie. Poďme to teda skúsiť smile

VOCABULARY

big (veľký), small (malý), tall (vysoký), short (nízky, krátky), fast (rýchly), slow (pomalý), hard (tvrdý), soft (mäkký)

 

Pesničky:

Stačí kliknúť na linky nižšie:

THE OPPOSITES ACTION AND DANCE SONGS – YOUTUBE

BIG, BIG, BIG – YOUTUBE

FUN ADJECTIVES – YOUTUBE

OPPOSITES SONG FOR KIDS – YOUTUBE

THE OPPOSITES SONG – YOUTUBE

 

Flashcards (obrazkové kartičky)

Pre online kartičky kliknite tu:

ONLINE FLASHCARDS – MES ENGLISH

Pre kartičky k vytlačeniu kliknite tu:

FLASHCARDS 1 – MES ENGLISH

FLASHCARDS 2 – KIDS PAGES

FLASHCARDS 3 – KIDS PAGES

FLASHCARDS 4 – KIDS PAGES

 

Aktivity

DRAWING (kreslenie)

Použite biely papier alebo pri online lekcii bielu tabuľu v ZOOM-e a nakreslite dvojice predmetov, pri ktorých môžete poukázať na opačné prídavné mená (opozitá), napr. nakreslite dve jablká, jedno malé a druhé veľké. Zakaždým, keď niečo nakreslíte, nechajte deti hádať, čo to je a aké to je.

PANTOMIME (pantomíma)

Použite gestá, posunky a citoslovcia, aby ste dokázali predstaviť prídavné mená, napr. natiahnite svoje ramená tak, aby deti pochopily, že to znamená „veľký“; prikrčte sa (alebo naznačte prstami), aby ste predstavili prídavné meno „malý“; alebo imitujte pomalý pohyb, ktorý naznačuje slovo „pomalý“ a naopak, použite rýchle gestá a reč k ukážke slova „rýchly“…

GIVING ORDERS GAME (dávanie príkazov)

Dávajte deťom inštrukcie, ako: “Show me big, show me fast…” (ukáž „veľký“, ukáž „rýchly“…) a deti, za pomoci ich tiel a citosloviec, ukazujú prídavné mená.

DRAWING ACCORDING TO INSTRUCTIONS (kreslenie podľa inštrukcií)

Dávajte deťom inštrukcie, ako: „Draw something small“ (a mouse…) (nakresli niečo malé – myš), „Draw something fast“ (a car…) (nakresli niečo rýchle – auto)…  Ak sa v priestore nachádza viac detí, môžete každému z nich dať inú inštrukciu a potom ich kresby porovnať.

Video – Opposite words (opozitá)

(video si môžete prehrať celé, alebo len začiatok po 1:38 min.)

Po prehratí videa sa opýtajte detí: „Who is big?“ (Kto je veľký?) „Who is small?“ (Kto je malý?) „Who is tall?“ (Kto je vysoký?) „Who is short?“ (Kto je nízky?)

Aby to mali deti ľahšie, ponúknite im možnosti: „Who is big? The elephant or the mouse?“ (Kto je veľký? Slon alebo myš?) „Who is tall? The gentleman or the boy?“ (Kto je vysoký? Pán alebo chlapec?) …

WHEEL OF NAMES

KOLESO S NÁZVAMI: Vložte obrázky / názvy k téme do kolesa. Rozkrúťte koleso a keď sa zastaví, deti povedia, ktoré prídavné meno sa vzťahuje k danému obrázku, ktorý ste do kolesa vložili, napr. an elephant, a turtle, a pillow (slon, korytnačka, vankúšik…)

 

Prajem vám veľa zábavy s angličtinou! smile

Majka